Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 3194307
  • Do końca roku: 171 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
 • Kontakt

  75 782 46 59

  szkolaMAŁPAsp2lwowek.pl  (małpa-@)

  ePUAP

  /SP2-LwowekSl/SkrytkaESP

   

Regulamin Korzystania z Boiska Orlik

UCHWAŁA NR X/101/15

RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

 

z dnia 25 czerwca 2015 r.

 

w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu obiektów sportowych „MOJE BOISKO - ORLIK 2012”

przekazanych w administrowanie

Szkole Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim przy Al. Wojska Polskiego 1A

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ) Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala co następuje

§ 1. Ustala się Regulamin korzystania z obiektu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” przekazanego w administrowanie Szkole Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/205/09 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr X/101/15

Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

z dnia 25 czerwca 2015 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH

„MOJE BOISKO - ORLIK 2012”

przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim przy Al. Wojska Polskiego 1A

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.

2. Administratorem kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 we Lwówku Śląskim, działającym za pośrednictwem kierownika gospodarczego szkoły. Przedstawicielem administratora na terenie obiektu jest wyznaczony opiekun zwany trenerem środowiskowym.

3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko lekkoatletyczne, kort tenisowy, boisko tartanowe ze ścianka do squash, zaplecze sanitarno – szatniowe, komunikację oraz tereny zielone.

4. Obiekt jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest bezpłatne.

5. Boiska są dostępne na zajęcia szkolne dla zorganizowanych grup uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Lwówek Śląski w okresie roku szkolnego od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 15:00.

6. Boiska są czynne przez cały tydzień w godzinach 8:00-21:00 (poniedziałek-piątek) oraz 9:00-17:00 (sobota – niedziela). Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji boiska drogą elektroniczną lub telefoniczną. Rezerwacja wymaga potwierdzenia przez trenera środowiskowego.

7. Rezerwacja boiska u trenera środowiskowego jest możliwa w przypadku zorganizowanych grup:

a) grupa musi liczyć co najmniej 10 osób,

b) czas rezerwacji od 1 do 1,5 h,

c) rezerwacji należy dokonywać minimum 1 dzień przed terminem rezerwowanym.

8. Nie ma możliwości stałej rezerwacji boiska.

9. Osoby korzystające z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez animatora.

10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego:

a) boisko piłkarskie - zakaz używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach (w tym również lanki). Dopuszcza się obuwie z małymi korkami (szutry/śniegówki/turfy) z tworzywa sztucznego (wyłącznie na płycie boiska!)

b) pozostałe obiekty - obowiązuje obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie.

11. Podstawowe obowiązki użytkownika:

a) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, przepisów ppoż. i bhp,

b) stosowanie się do poleceń trenera środowiskowego (opiekuna - trenera prowadzącego zajęcia),

c) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,

d) dokonanie wpisu w rejestrze użytkowników,

e) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

f) niezwłoczne informowanie trenera środowiskowego (opiekuna) o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo.

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) wprowadzania (wnoszenia) i użytkowania sprzętu nie związanego z przeznaczeniem boisk (np. roweru, motoroweru, deskorolki, rolek),

b) korzystania z boiska dzieciom do lat 7 bez opieki,

c) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku (z wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych),

d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk (bieżni),

e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

f) zaśmiecania obiektu,

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

h) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów ,

i) wprowadzania zwierząt,

j) korzystania z obiektu bez zgody animatora,

k) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,

l) przebywania na obiekcie osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

13. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 10 - 12 korzystania z boisk podejmuje trener środowiskowy (opiekun), który w zależności od sytuacji może:

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

c) nakazać opuszczenie terenu boisk.

14. Sprzęt sportowy wydaje trener środowiskowy. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać.

15. Przed zajęciami prowadzący ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego.

16. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

17. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje trener środowiskowy.

18. W przypadku organizowania imprez sportowych, zawodów, obiekt może zostać częściowo lub w całości wyłączony z możliwości użytkowania przez inne osoby.

19. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora. Uzasadnienie Regulamin użytkowania obiektu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” uchwalony w roku 2009 nie regulował wszystkich aspektów korzystania z Obiektu, doprecyzowano więc następujące kwestie:

1. W punkcie 2 dodano informację, iż Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 działa za pośrednictwem kierownika gospodarczego, a przedstawicielem administratora jest wyznaczony opiekun zwany trenerem

środowiskowym,

2. W punkcie 3 wyszczególniono, jakie obiekty wchodzą w skład ORLIKA,

3. W punkcie 5 doprecyzowano, iż ORLIK jest udostępniany na zajęcia szkolne dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Lwówek Śląski,

4. W punkcie 6 doprecyzowano w jakich godzinach jest czynny ORLIK,

5. W punkcie 7 doprecyzowano, na jakich zasadach dokonuje się rezerwacji dodając podpunkty a, b i c,

6. Dodano punkt 8, iż nie jest możliwa stała rezerwacja boiska,

7. W punkcie 10 doprecyzowano, jakie obuwie sportowe jest dopuszczalne, a jakie nie,

8. Dodano punkt 11 – jakie są obowiązku użytkownika obiektu,

9. Dodano punkt 14 – o wydawaniu sprzętu sportowego przez trenera środowiskowego,

10. Dodano punkt 15 – o obowiązku sprawdzenia stanu udostępnionych urządzeń i sprzętu sportowego.

11. Dodano punkt 18 – o wyłączeniu z użytkowania obiektu w przypadku organizowania imprez  i zawodów.

Title