Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 3128613
  • Do końca roku: 251 dni
  • Do wakacji: 58 dni
 • Kontakt

  75 782 46 59

  szkolaMAŁPAsp2lwowek.pl  (małpa-@)

  ePUAP

  /SP2-LwowekSl/SkrytkaESP

   

Regulamin Korzystania z Hali Sportowej

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 

 Wrocław, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 3091

 

UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

 

z dnia 25 czerwca 2015 r.

 

w sprawie regulaminu korzystania z Hali Sportowej przekazanej w administrowanie Szkole Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim przy Al. Wojska Polskiego 1A

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala co następuje;

 

§ 1. Ustala się Regulamin korzystania z Hali Sportowej przekazanej z dniem 01 stycznia 2014 r. w administrowanie Szkole Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Określenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Hali Sportowej powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLIX/456/10 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: regulaminu korzystania z obiektu hali widowiskowo – sportowej przy Alei Wojska Polskiego 1a we Lwówku Śląskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady:

E. Płucińska-Dąbrowska

 

 

Załącznik do uchwały nr X/102/15 Rady Miejskiej

w Lwówku Śląskim z dnia 25 czerwca 2015 r.

 

Regulamin korzystania z Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

2. Szkoła - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 2 im. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim, ul. Al. Wojska Polskiego 1a, tel. 75 782 4659.

3. Administrator obiektów sportowych - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim.

4. Obiekt sportowy – należy przez to rozumieć Halę Sportową pozostającą w administrowaniu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim.

5. Gmina – należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Lwówek Śląski.

 

Rozdział 1. Zarządzanie obiektami sportowymi

 

§ 2. 1. Właścicielem obiektu sportowego jest Gmina.

2. Administrowanie obiektem sportowym należy do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, działającego za pośrednictwem kierownika gospodarczego.

3. Koszty związane z funkcjonowaniem obiektu pokrywane będą z budżetu Gminy.

§ 3. 1. Obiekt sportowy jest udostępniany:

a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 22:00, w tym na zajęcia szkolne dla uczniów ze szkół Gminy Lwówek Śląski w okresie roku szkolnego od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 15:00,

b) w soboty i niedziele – w godzinach od 10:00 do 18:00.

2. Poza czasem zajęć szkolnych w Szkole obiekt sportowy może być udostępniany innym podmiotom, w tym prywatnym podmiotom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym.

3. Obiekt sportowy może zostać udostępniony podmiotom, o których mowa w ust. 2, również w terminie wskazanym w ust. 1, jeżeli nie są wtedy wykorzystywane do realizacji zajęć dydaktycznych.

4. W razie potrzeby i po uzyskaniu zgody Administratora, godziny otwarcia obiektu mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Najemcy.

§ 4. 1. Korzystanie z Hali Sportowej odbywa się za zgodą Administratora w oparciu o harmonogram. Administrator obiektów sportowych może w każdym czasie wprowadzić zmiany terminów udostępniania obiektów sportowych.

2. Aktualne godziny udostępniania obiektu sportowego podlegają ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Szkole oraz przy wejściu do Hali Sportowej.

§ 5. Do zadań Administratora obiektów sportowych należy:

1. Prowadzenie spraw bieżących związanych z obsługą, eksploatacją i konserwacją obiektu,

2. Egzekwowanie przestrzegania postanowień Regulaminu przez użytkowników obiektów sportowych, udostępnianie obiektów sportowych uprawnionym podmiotom,

3. Utrzymywanie porządku na terenie obiektów sportowych oraz w ich otoczeniu,

4. Nadzór nad organizacją i przebiegiem na terenie obiektów sportowych imprez sportowych, rekreacyjnych i widowiskowych,

5. Dbałość o stan obiektów sportowych, ich wyposażenia, pomieszczeń przynależnych i bezpośredniego otoczenia,

6. Podejmowanie wszelkich czynności, jakie są niezbędne dla osiągnięcia przychodów z tytułu wynajmu obiektów sportowych oraz utrzymania kosztów funkcjonowania obiektów sportowych na możliwie niskim poziomie,

Rozdział 2. Wynajem i opłaty za korzystanie z obiektów sportowych

§ 6. 1. Obiekt sportowy jest udostępniany nieodpłatnie i odpłatnie.

2. Nieodpłatnie Halę udostępnia się przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom z terenu Gminy w celu realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży

3. W pozostałym zakresie obiekt sportowy udostępnia się odpłatnie na podstawie umowy najmu, o której mowa w § 8

§ 7. 1. Z tytułu najmu Hali pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem zawartym w Zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

2. Zmiana wysokości opłat wymaga zawiadomienia aktualnych najemców oraz podania nowych wysokości opłat do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie nowego cennika na tablicy ogłoszeń w Hali Sportowej co najmniej 30 dni przed wejściem w życie.

3. Godzina zegarowa, za którą pobierana jest opłata wskazana w ust. 1 obejmuje czas od chwili wejścia najemcy na teren Hali Sportowej do chwili wyjścia. Do godziny zegarowej doliczane jest 15 minut, które przeznaczone jest na przebranie i ewentualnie skorzystanie z natrysku przez osoby korzystające z Hali Sportowej.

§ 8. Podmioty zainteresowane regularnym wynajmem Hali Sportowej powinny zgłosić się do kierownika gospodarczego Szkoły w celu podpisania umowy najmu podając niezbędne dane:

a) imienia i nazwiska kierownika grupy, serii i numeru dowodu osobistego,

b) numeru telefonu kontaktowego najemcy,

c) planowanego terminu,

d) celu najmu.

 

Rozdział 3. Prawa i obowiązki użytkowników obiektów sportowych

 

§ 9. 1. Korzystanie z Hali Sportowej jest możliwe wyłącznie za zgodą Administratora obiektów sportowych, a w przypadku, gdy Hala jest udostępniana podmiotom wskazanym w § 3 ust. 2 – po podpisaniu umowy najmu lub wniesieniu, zgodnie z cennikiem opłaty.

2. Zajęcia na terenie obiektów sportowych odbywają się według ustalonego harmonogramu.

3. Zadania w zakresie udostępnienia najemcy obiektów sportowych do używania, nadzoru nad sposobem korzystania z obiektów sportowych oraz przyjęciem obiektów sportowych po zakończeniu najmu wykonuje w imieniu Administratora kierownik gospodarczy Szkoły.

§ 10. 1. Obowiązkiem osób korzystających z obiektów sportowych jest:

a) pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,

b) założenie stroju i obuwia sportowego z jasną podeszwą,

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z wyposażenia obiektów sportowych,

d) dbałość o czystość i porządek na terenie obiektów sportowych, szatniach i pomieszczeniach sanitarnych,

e) reagowanie na każdy akt wandalizmu bądź dewastacji na terenie obiektów sportowych, a także w ich otoczeniu, poprzez zawiadomienie osoby prowadzącej zajęcia, kierownika grupy, bądź osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektów sportowych, w tym Administratorowi,

f) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia, a także osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektów sportowych,

g) zapoznanie się przed wejściem na teren obiektów sportowych z Regulaminem i bezwzględne przestrzeganie Regulaminu,

h) przestrzeganie instrukcji obowiązujących na terenie obiektów sportowych.

2. Jeżeli obiekty sportowe są udostępniane grupie zorganizowanej, odpowiedzialność za przestrzeganie przez członków grupy obowiązków, o których mowa w ust. 1, ponosi kierownik grupy.

3. Kierownik grupy, o którym mowa w ust. 2, reprezentuje grupę przed Administratorem oraz ustala z nim sprawy organizacyjne i personalne.

§ 11. 1. Publiczność może przebywać na terenie Hali Sportowej wyłącznie podczas imprez sportowych oraz widowiskowych (w tym imprez komercyjnych), a także podczas innych imprez masowych, organizowanych na terenie Hali Sportowej.

2. Publiczność może poruszać się po obiektach sportowych wyłącznie przygotowanymi i oznaczonymi ciągami komunikacyjnymi.

§ 12. 1. Obowiązuje zakaz wstępu na teren obiektów sportowych osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających lub psychotropowych.

2. Z obiektów sportowych nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi. Ryzyko związane z korzystaniem z obiektów sportowych przy istniejących przeciwwskazaniach lekarskich ponosi wyłącznie osoba korzystająca.

3. Administrator obiektów sportowych może odmówić korzystania z wyposażenia obiektów sportowych osobom, których stan psychofizyczny (albo psychiczny, albo fizyczny) wskazuje, że korzystanie takie może pociągać za sobą zagrożenie dla życia lub zdrowia tych osób lub osób postronnych.

§ 13. 1. Na terenie obiektów sportowych zabrania się:

a) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, a w szczególności broni palnej, broni białej materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, jak również szklanych przedmiotów (w tym opakowań),

b) wprowadzania oraz wnoszenia zwierząt,

c) korzystania ze sprzętu i urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,

d) wnoszenia oraz używania sprzętu innego niż sportowy,

e) korzystania z nie atestowanego i uszkodzonego sprzętu sportowego,

f) wystawiania, naklejania materiałów informacyjno-reklamowych, a także prowadzenia handlu bez zgody Administratora obiektów sportowych.

 

Rozdział 3. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

 

§ 14. 1. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektów sportowych wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

2. Dzieci i młodzież do lat 18, odbywające zajęcia grupowe na terenie obiektów sportowych, mogą korzystać z obiektów sportowych wyłącznie pod nadzorem uprawnionego nauczyciela, trenera bądź instruktora.

3. Osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana przed ich rozpoczęciem, w celu zachowania bezpieczeństwa, sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, który będzie wykorzystywany, a w przypadku zauważenia usterek – zgłosić ten fakt kierownikowi gospodarczemu lub innym osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie obiektów sportowych.

4. Sprzęt sportowy, przyrządy oraz inne elementy wyposażenia, a także klucze do obiektów sportowych i innych pomieszczeń (w tym klucze do szatni) są udostępniane użytkownikom wyłącznie za zgodą i wiedzą osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektów sportowych.

5. W czasie organizowanych na terenie obiektów sportowych imprez sportowych oraz widowiskowych (w tym imprez komercyjnych), a także imprez masowych, organizator odpowiedzialny jest za przestrzeganie przez osoby korzystające z obiektów sportowych Regulaminu, obowiązujących instrukcji, przepisów bhp i ppoż., a także zapewnienie bezpieczeństwa (w tym zabezpieczenie w porozumieniu z Administratorem obiektów sportowych obecności służb porządkowych i opieki lekarskiej) osób korzystających z obiektów sportowych.

6. Osoby korzystające z obiektów sportowych są zobowiązane stosować się do poleceń wydawanych przez Administratora obiektów sportowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, a także innych służb porządkowych oraz organizatora imprezy.

§ 15. Osobom korzystającym z obiektów sportowych nie wolno stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie obiektów sportowych, oraz bezpieczeństwu lub porządkowi wyposażenia, elementów stałych, czy otoczenia obiektów sportowych.

§ 16. Wszelkiego rodzaju kontuzje, urazy, skaleczenia itp. należy niezwłocznie zgłaszać osobie prowadzącej zajęcia.

§ 17. 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia Regulaminu, w razie odmowy dobrowolnego opuszczenia obiektów sportowych mogą zostać przymusowo z nich usunięte.

2. Administrator obiektów sportowych jest uprawniony do kontrolowania przebiegu zajęć odbywających się na terenie obiektów sportowych, a w razie stwierdzenia istotnych uchybień – do natychmiastowego zakazania dalszego korzystania z obiektów sportowych.

 

Rozdział 4. Postanowienia końcowe

 

§ 18. 1. Zasady korzystania z siłowni w Hali Sportowej określa Regulamin korzystania z siłowni.

2. Zasady korzystania z sauny w Hali Sportowej określa Regulamin korzystania z sauny.

3. Wszelkie skargi oraz wnioski należy kierować do Administratora obiektów sportowych.

 

Title