Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 2754486
  • Do końca roku: 33 dni
  • Do wakacji: 206 dni
 • Kontakt

  75 782 46 59

  szkolaMAŁPAsp2lwowek.pl  (małpa-@)

  ePUAP

  /SP2-LwowekSl/SkrytkaESP

   

Logopeda

  Logopeda - pani Elżbieta Ugrynowicz

 

Zapraszam rodziców, prawnych opiekunów na konsultacje logopedyczne w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowanie ich zaburzeń  po wcześniejszym umówieniu terminu (tel. 793 814 006):

 


Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów. Objęcie ucznia pomocą logopedyczną wymaga zgody rodziców.

Udział ucznia w zajęciach logopedycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień, uzyskania osiągnięć edukacyjnych, bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia pomocą logopedyczną.


Czym zajmuję się w szkole jako logopeda?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,szkołach i placówkach

§ 25. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1)   diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych   w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2)   prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów  i eliminowania jej zaburzeń;

3)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współ- pracy z rodzicami uczniów;

4)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,        w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

 b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Artykuły

Title