Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY - cz.1

Sprawozdanie z pracy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim w I semestrze r. szk. 2008/2009 - część 1

1.                Informacje ogólne o szkole

Stan kadry pedagogicznej to 51 nauczycieli, w tym:

15 nauczycieli dyplomowanych,

32  nauczycieli mianowanych,

2 nauczycieli kontraktowych,

2 nauczycieli stażystów.

3 nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.

Pracownicy administracji i obsługi:

4 pracowników administracji,

12 pracowników obsługi,

1 stażysta

W I semestrze roku szkolnego 2008/2009 w szkole uczyło się 611 uczniów klas I- VI oraz 60 dzieci w 3 obowiązkowych oddziałach przedszkolnych, w tym 181 uczniów dojeżdżających (115 z obwodu szkoły i 66 spoza obwodu).  Łącznie 31 oddziałów uczyło się w 29 salach zlokalizowanych w trzech budynkach(A,B,C). Począwszy od klasy drugiej  jeden dzień w tygodniu każda klas uczęszczała na drugą zmianę. Zmianowość wynosiła  1,1. Nauczaniem indywidualnym było objętych 3 uczniów, zaś 1 uczeń ma zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze.

W roku szkolnym 2008/2009 w I semestrze szkoła działa w środowisku lokalnym. Informujemy o swoich osiągnięciach w:

§        Biuletynie samorządowym,

§        Powiatowym Kurierze Lwóweckim

§        Gazetce szkolnej klas IV-VI „Pod lupą”

§        Gazetce  szkolnej klas I-II „Pod lupką”

§        W prasie ogólnopolskiej „Głos nauczycielski”, „Oblicza edukacji”

§        Wystaw prac plastycznych w Regionalnym Centrum Kultury w Jeleniej Górze

        Największym sukcesem szkoły w zakresie promocji było utworzenie strony internetowej www.sp2lwowekslaski.szkolnastrona.pl .Taki sposób informowania o życiu szkoły ma swoich fanów i przynosi duże korzyści. W I semestrze odwiedziło naszą stronę kilka  tysięcy internautów.

        Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było oddanie do użytku, w ramach rządowego programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012”, kompleksu boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym .W skład kompleksu wchodzą dwa boiska (piłkarskie i wielofunkcyjne) oraz wielofunkcyjny budynek  sanitarno – szatniowy (obiekt kontenerowy) o powierzchni ok. 60 m2. Nasi uczniowie już trenują formę na pięknej, nowej nawierzchni.

        Cały teren szkoły, w tym  boiska objęty jest monitoringiem wizyjnym. Dzięki temu na bieżąco obserwujemy stan bezpieczeństwa naszych uczniów. Dyżury przy rejestratorze pełnią pracownicy obsługi. Wszyscy pracownicy szkoły przeszli okresowe szkolenia BHP. W czasie przerw nauczyciele rzetelnie pełnią dyżury na korytarzach i terenie szkoły. Dzięki tym działaniom obserwuje się niewielką wypadkowość w czasie przerw ( w stosunku do liczby uczniów), a uczniowie respektują całkowity zakaz wyjścia uczniów poza teren szkoły.

        W szkole działa Samorząd Uczniowski kl. IV-VI (opiekunowie: K. Trzaska- Pawłusiów,K. Niska, I. Modelska) oraz Mały Samorząd Uczniowski kl. I-III (opiekunowie: J. Chudzik, W. Fuławka). Uczniowie uczą się praworządności. Poznają swoje prawa i obowiązki w kontekście praw człowieka. Jest to element priorytetu Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2008/2009 .

         By odciążyć uczniów od noszenia dodatkowych podręczników na początku  roku szkolnego  zakupiono 32 atlasy historyczne i 15 atlasów przyrodniczych, z których korzystają uczniowie klas IV- VI w czasie zajęć. Szkoła systematycznie wyposażana jest w różnorodne pomoce naukowe zgodnie z potrzebami uczniów i nauczycieli. Zakupiono 10 radiomagnetofonów, kserokopiarkę  do budynku B, pomoce demonstracyjne do oddziałów  przedszkolnych.

         Szkoła współpracuje ze Szkołą w Lwówku. Prowadzimy wymianę korespondencji (I. Tomala, M. Zubel) .Na co dzień z wieloma instytucjami Lwówka Śląskiego, wspomagającymi nas w pracy edukacyjno-wychowawczej, a w szczególności: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, policją, strażą miejska, strażą pożarną, Lwóweckim Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Powiatową Biblioteką Oddział Dziecięco-Młodzieżowy, Powiatowym Centrum Edukacyjnym (K. Marecki).W ramach współpracy z policją przeprowadzane były spotkania nt. zasad ruchu drogowego i bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. Współpraca z nadleśnictwem zaowocowała spotkaniami z pracownikiem służby leśnej oraz prezentacjami multimedialnymi dot. ekologii. Dzieci obejrzały slajdy przedstawiające  różne oblicza lasu, zapoznały się z zagrożeniami jakie stwarza człowiek naturze swoim często bezmyślnym zachowaniem.  Dzięki otrzymanym od leśników sadzonkom drzew i krzewów, upiększyliśmy teren wokół placu zabaw. Spotkania z pracownikami służby zdrowia uczą dzieci zachowań prozdrowotnych.


 

2.                Organizacja i przebieg kształcenia.

Szkoła wzbogaca ofertę edukacyjną. Jednym  z zadań szkoły była praca z uczniem zdolnym oraz praca z uczniem mającym trudności w nauce. Nauczyciele prowadzili  różnorodne zajęcia pozalekcyjne, które cieszyły się sporym  zainteresowaniem.

Zajęcia dodatkowe (kółka zainteresowań)

dla uczniów klas I- III (16 godzin):

kółko taneczne, kółko ekologiczne, kółko plastyczne ,kółko regionalne, recytatorskie, muzyczne, medialne , teatralne, plastyczne, 4godz.-język angielski. Na kółka zainteresowań uczęszczało 169 uczniów. Na zajęcia rekreacyjno-sportowe( 10 godzin) uczęszczało 67 uczniów młodszych;

dla uczniów klas IV- VI( 9 godzin):

kółko plastyczne , kółko muzyczne , kółko informatyczne,  kółko medialne , kółko informatyczne , koło krajoznawcze,  koło turystyczne , kółko redakcyjno-polonistyczne,  kółko historyczne , kółko redakcyjno-medialne,   4 godz.- kółko języka angielskiego. Na kółka zainteresowań uczęszczało 113 uczniów, zaś na zajęcia rekreacyjno-sportowe( 8 godzin) uczęszczało 54 uczniów starszych.

 Zajęcia dodatkowe,  w tym pomoc w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych:

§        Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w kształceniu zintegrowanym (15 godz.-po 1 godz. w każdej klasie)- 66 uczniów z klas I- III

§        Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas IV-VI z matematyki, j. polskiego( 13 godzin)- 88 uczniów z klas IV- VI

§        Zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, dyslektyków-

§        Zajęcia korekty wad postawy- 33 uczniów z klas I- III

§        Konsultacja nauczycielskie-  raz w tygodniu każdy nauczyciel

§        Pomoc pedagoga szkolnego

§        Działania nauczycieli przedmiotów i wychowawców – współpraca z rodzicami

        W celu sprawdzenia stopnia umiejętności dzieci sześcioletnich wykonano diagnozę rozwoju dziecka testem DIS. Przeprowadzono również wstępną diagnozę rozwoju dziecka rozpoczynającego naukę w kl. I . Istotnym wyznacznikiem poziomu nauczania był próbny test klas szóstych. Wyniki zaprezentowano indywidualnie każdemu rodzicowi obecnemu na zebraniu z rodzicami oraz szóstoklasistom. Uczniowie dowiedzieli się w jakie umiejętności i wiadomości w poszczególnych standardach wymagań zostały opanowane , a nad czym muszą jeszcze popracować, by jak najlepiej napisać sprawdzian na zakończenia klasy szóstej.

        Realizujemy wewnątrzszkolne programy edukacyjne: projekt „Wiedza w życiu codziennym” V-VI, projekt ,,Testy” kl.  III,  „Przedszkolak sprawny i zdolny” w obowiązkowych oddziałach przedszkolnych. Wdrażamy elementy kinezjologii edukacyjnej w kl. I-III

 

Klasyfikacja za I semestr 2008/2009

-         Liczba uczniów klasyfikowanych - 608

-         Nieklasyfikowanych – 3 uczniów

-         Ilość uczniów z 1  oceną niedostateczną z klas IV– VI -  20

-         Ilość uczniów z 2   ocenami  niedostatecznymi z klas IV– VI- 18

-         Ilość uczniów z 3 i więcej   ocenami  niedostatecznymi z klas IV– VI- 14

-         Frekwencja uczniów wyniosła 94%

-         Średnia ocen szkoły w klasach IV-VI wyniosła - 3,86

-         Ilość uczniów ze średnią ocen 4,75 i powyżej, bez ocen niedostatecznych z klas IV– VI – 47

 


Przejdź do góry