Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

„Lwówek Śląski – moja mała Ojczyzna” - „Löwenberg – meine kleine Heimat

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROJEKTU

„LWÓWEK ŚLĄSKI – MOJE MIASTO”

 

Kontrakt na wykonanie projektu edukacyjnego

Temat projektu  „Lwówek Śląski – moje miasto - Löwenberg – meine Stadt”

Data zawarcia kontraktu – 04.03.2013

Kontrakt zawarto między nauczycielem: Joanna Pawłowska,   Karina Trzaska – Pawłusiów, Paulina Łambucka  a uczniami:

–               klasy IV a, b, c, d, e - przedstawiciele

–               klasy V a, b, c, d, e - przedstawiciele

–               klasy VI a, c, d, e - przedstawiciele

Przedmiotem badań było:

 • poznanie historii miasta Lwówek Śląski,
 • poznanie położenia geograficznego kraju, województwa dolnośląskiego i miasta,
 • wyrobienie u dzieci pozytywnego nastawienia na rzeczy nowe i nieznane sytuacje,
 • wspieranie rozwoju społecznego dzieci przez nawiązywanie nowych kontaktów społecznych,
 • integracja grupy: wdrażanie do zgodnego działania,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się,
 • doskonalenie znajomości języka niemieckiego.

Na mocy niniejszego kontraktu:

 1. Uczniowie przyjmują temat projektu do wykonania.
 2. Uczniowie zobowiązują się do przedstawienia efektów pracy na poszczególnych etapach podczas zaplanowanych konsultacji z nauczycielem.
 3. Uczniowie zobowiązują się do przedstawienia pełnej dokumentacji dotyczącej wykonania projektu w terminie ustalonym z opiekunem.
 4. Uczniowie zobowiązują się do zaprezentowania projektu w Szkolnym Dniu Projektów.
 5. W przypadku niedotrzymania terminu przedstawienia efektów pracy uczeń otrzyma ustne upomnienie i możliwość uzupełnienia braków w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 6. Nauczyciel prowadzący projekt zobowiązuje się do prowadzenia konsultacji z uczniami w określonych terminach oraz służenia pomocą w sytuacjach, gdy zespół wykonujący projekt tego potrzebuje.

 

 

Terminy konsultacji nauczycieli - opiekunów:

poniedziałek – 7 godz. lekcyjna, środa – 6 godz. lekcyjna, piątek– 6 godz. lekcyjna

 

 

Karta projektu

 

I. Określenie etapów realizacji

 

Główne zadania

Działania

Uczniowie odpowiedzialni

Terminy realizacji

Informacja
o wykonaniu

Podstawowe informacje o Lwówku Śląskim

1. Szukanie informacji w bibliotece, na str. internetowej, w punkcie  Informacji Turystycznej

Klasy IV

Rozpoczęcie – marzec

zakończenie- kwiecień

Pocztówki o Lwówku Śląskim

2. Szukanie informacji w bibliotece, na str. internetowej, w punkcie Informacji Turystycznej

Klasy VI

Rozpoczęcie – marzec

zakończenie- kwiecień

Plakaty z informacjami o zabytkach i historii Lwówka Śląskiego w j. polskim i j. niemieckim

3. Wycieczka na miasto celem obejrzenia zabytków

Klasy IV, V

Rozpoczęcie – marzec

zakończenie- maj

Makiety zabytków Lwówka Śląskiego

Sprawdzenie zdobytej wiedzy o Lwówku Śląskim

1. Lekcja otwarta

Klasy VI

Kwiecień

Realizacja tematu „Mój plan miasta – mein Stadtplan”

2. Konkurs historyczny z wiedzy o Lwówku Śląskim

Klasy IV, V, V

Maj

Test pisemny

 

 

 

 

 

 

 

II. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu

 

 

Termin prezentacji

kwiecień, maj

Miejsce prezentacji

Parter w szkole „Szkolna galeria”, strona internetowa szkoły

Forma prezentacji

plakaty, makiety, pocztówki, lekcja otwarta „Mój plan miasta – mein Stadtplan”, konkurs historyczny

Odbiorcy

Dyrekcja Szkoły, uczniowie szkoły, rodzice, wszyscy nauczyciele, goście

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zadania i ewaluacji

 

Realizacja i samoocena

 

Co i jak zrobiliśmy?

Udało się zrealizować następujące zadania: poznanie położenia i historii naszego miasta, przedstawienie tych wiadomości w formie pocztówek, plakatów i makiet. Doskonalona była znajomość języka niemieckiego. W prace zaangażowani byli uczniowie klas IV, V, VI. Uczniowie korzystali z informacji ze stron internetowych (TIK), w punkcie Informacji Turystycznej, z biblioteki szkolnej. Uczniów w realizacji zadań wspierali opiekunowie projektu, rodzice, nauczyciele historii, języka polskiego, bibliotekarze.

Czego nie zrealizowaliśmy?

Nie udało się zrealizować wycieczki na oczyszczalnię ścieków i na wysypisko.

Czego się nauczyliśmy?

Poznaliśmy historię swojego miasta, nabyliśmy umiejętność czytania planu miasta, doskonaliliśmy język niemiecki.

 

 

 

 

 

 

Karta oceny projektu

 

Ocena realizacji projektu w skali 0–6

Oceniane elementy

Liczba punktów

Zrealizowanie przydzielonych zadań.

6

Dotrzymywanie ustalonych terminów.

6

Zaangażowanie w pracę.

6

Współpraca z innym członkami grupy.

4

Udzielanie pomocy pozostałym osobom z zespołu.

5

Zaprezentowanie opracowanego materiału.

6

Konsultowanie wątpliwości z opiekunem projektu.

6

 

Suma punktów:

 

39

 

 

 

Karta oceny prezentacji

 

Prezentacja w formie pocztówek, plakatów, makiet

Termin prezentacji: kwiecień, maj

Uczniowie klas IV, V, VI

 

Ocena realizacji w skali 0 - 6

Oceniane elementy prezentacji

Liczba punktów

Zgodność z tematem.

6

Poziom merytoryczny.

6

Poprawność językowa.

6

Posługiwanie się słownictwem właściwym dla tematu i zrozumiałym dla innych.

6

Estetyka wykonania pracy.

6

Oryginalna i pomysłowa forma prezentacji.

6

Zaangażowanie wszystkich członków zespołu w zaprezentowanie projektu.

6

Dbałość o zainteresowanie odbiorców.

6

Wykorzystanie zaplanowanego czasu.

6

 

Suma punktów:

 

54

 

 

 

 


Przejdź do góry