Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

PROJEKT EDUKACYJNY „Lwówek Śląski – moja mała Ojczyzna” - „Löwenberg – meine kleine Heimat”

KOORDYNATORZY:

- JOANNA PAWŁOWSKA

- KARINA TRZASKA – PAWŁUSIÓW

- PAULINA ŁAMBUCKA

 

1. Zamierzenia projektu.

            Poprzez realizację tego projektu nauczyciele naszej szkoły pragną pokazać dzieciom wiedzę o Polsce, mieście, w którym mieszkają (Lwówek Śląski) oraz ludziach i instytucjach pełniących ważną rolę w życiu społecznym danego środowiska. Termin patriotyzm wywodzi się z greckiego patriotes i łacińskiego patrius, oznacza stosunek do ojczyzny rozumianej jako kraj rodzinny, miejsce zamieszkania oraz emocjonalne z nią powiązanie. Wychowanie patriotyczne i edukacja regionalna ma służyć kształtowaniu osobowości młodego pokolenia, postaw jednostki we własnym społeczeństwie, a także spraw związanych z miejscem tego społeczeństwa w świecie. Posiada własną problematykę, która stanowi poczucie przynależności do określonej grupy narodowej, wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują. Kształtowanie pojęcia „Polak” zaczyna się od rozumienia tego, że mieszkamy na tym samym terytorium i mówimy tym samym językiem. Na etapie szkoły podstawowej celem wychowania patriotycznego i edukacji regionalnej jest kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju. Najważniejszym zadaniem jest uświadomienie dzieciom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowiska lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot określone obowiązki. Dążąc do kształtowania postawy patriotycznej należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż jest to proces długotrwały i wymaga od nauczyciela dobrego przygotowania. Musimy pamiętać, że postawa patriotyczna nie może polegać tylko na słownej deklaracji i okazywaniu uczuć do kraju, ale musi objawiać się aktywnym działaniem prowadzącym do rozumienia i realizacji zadań oraz rozwijania określonych cech osobowości dziecka.

2. Najważniejsze zadania w zakresie wychowania patriotycznego i edukacji regionalnej zawiera Podstawa Programowa:

a.  Poznanie i rozumienie siebie i świata:

ñ  Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostrzeganie radości odkrywania.

ñ  Organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka (postrzegam, myślę, czuję, działam).

ñ  Dostrzeganie i opisywanie różnic, podobieństw i relacji między przedmiotami i zjawiskami.

ñ  Stwarzanie okazji do porządkowania, klasyfikowania i liczenia.

ñ  Wzbudzanie zainteresowań obrazem (ilustracją) i tekstem.

ñ  Poznanie, stosowanie, tworzenie symboli i znaków.

                                                                        9

b. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości:

ñ  Społecznej i kulturowej: poprzez poznawanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej oraz poznanie dzieł kultury.

c.  Nabywanie umiejętności poprzez działanie:

ñ  Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.

ñ  Umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu.

d. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie:

ñ  Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami.

ñ  Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia.

ñ  Umożliwianie zdobycia doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym.

ñ  Tworzenie okazji do wymiany informacji, uczenie dyskutowania i dochodzenia do kompromisu.

e. Budowanie systemu wartości:

ñ  Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich, filmowych, próby ich oceny i uzasadnienia stanowiska.

ñ  Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.

3. O projekcie

            Głównym założeniem projektu jest przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy o Polsce, Mieście Lwówek Śląski – historii, położeniu geograficznym, znajomości zabytków i atrakcji turystycznych. Ma również na celu doskonalenie znajomości języka niemieckiego. W projekcie ujęto działania edukacyjne dostosowane do wieku dzieci i ich możliwości poznawczych.

4. Czas trwania projektu : II semestr roku szkolnego 2012/2013

5. Uczestnicy:

ñ  - uczniowie klas IV – VI

ñ  - nauczyciele

ñ  - rodzice i osoby, które zechcą wspierać realizację projektu

6. Cel projektu:

POZNANIE ORAZ WZBOGACENIE SZACUNKU I MIŁOŚCI DO SWOJEGO KRAJU

 I MIASTA”

                                                                       9

7. Sojusznicy:

ñ  Dyrektor Szkoły,

ñ  nauczyciele,

ñ  rodzice,

ñ  pozostali pracownicy szkoły.

8.Koordynatorzy projektu:

ñ  Joanna Pawłowska

ñ  Karina Trzaska – Pawłusiów

ñ  Paulina Łambucka

9. Cele ogólne projektu:

ñ  poznanie historii miasta Lwówek Śląski,

ñ  poznanie położenia geograficznego kraju, województwa dolnośląskiego i miasta,

ñ  wyrobienie u dzieci pozytywnego nastawienia na rzeczy nowe i nieznane sytuacje,

ñ  wspieranie rozwoju społecznego dzieci przez nawiązywanie nowych kontaktów społecznych,

ñ  integracja grupy: wdrażanie do zgodnego działania,

ñ  kształtowanie umiejętności wypowiadania się,

ñ  doskonalenie znajomości języka niemieckiego.

10. Cele szczegółowe:

uczeń:

ñ  zna położenie Polski, województwa dolnośląskiego Gminy i Powiatu Lwówek Śląski,

ñ  wzbogaca swoją wiedzę na temat historii miasta,

ñ  wie, jaką postawę należy przyjąć podczas grania, śpiewania i słuchania Hymnu Narodowego,

ñ  zna barwy narodowe, Hymn Polski, wie, jak wygląda godło państwowe,

ñ  zna herb i pochodzenie nazwy miasta Lwówek Śląski,

ñ  poznaje wybrane zabytki i miejsce historyczne we Lwówku Śląskim, nazywa je po niemiecku,

ñ  zna pojęcie „legenda”,

ñ  zna legendy polskie oraz związane ze swoim regionem,

                                                                       9

ñ  uczestniczy w proponowanych przez dorosłych działaniach sprzyjających poznawaniu okolicy szkoły i miejsca zamieszkania,

ñ  uczestniczy w wycieczkach do instytucji użyteczności publicznej,

ñ  potrafi zachować się właściwie w miejscach użyteczności publicznej,

ñ  spotyka się z różnymi pracownikami i przedstawicielami instytucji i okazuje im szacunek,

ñ  dzieli się zdobytą wiedzą prezentując prace plastyczne, multimedialne,

ñ  rozwija postawę intelektualną wyrażając się w twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu,

ñ  potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności w praktycznym działaniu: „Konkurs Wiedzy o Lwówku Śląskim”,

ñ  wykorzystuje technologię informacyjno – komunikacyjną do zaprezentowania innym zdobytej wiedzy.

11. Metody i formy pracy

            Dobierając metody i formy pracy musimy pamiętać, że zadaniami z zakresu wychowania patriotycznego i edukacji regionalnej objęte są dzieci szkolne, które z zaciekawieniem i w naturalny sposób podchodzą do nowych treści. Są to dzieci o wzmożonej aktywności poznawczej i również fizycznej, dlatego proponując podejmowanie działań musimy dostosować ich czas i stopień

trudności do możliwości poznawczych i percepcyjnych dzieci. Skutecznym sposobem propagowania działań będzie zastosowanie takich metod, które odwołują się do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu i wykorzystanie działania do zdobywania wiedzy.

a. metody:

ñ  metody słowne i praktyczne,

ñ  uczenie się przez odkrywanie, działanie i przeżywanie,

ñ  metoda zabawowa

b. formy:

ñ  praca indywidualna

ñ  praca zespołowa

ñ  praca grupowa

 

 

 

                                                                       9

            W realizacji projektu należy wykorzystać wszystkie dostępne formy pracy. Dzieci będą  wykazać się umiejętnością skupienia uwagi na poleceniach osoby dorosłej, jak również będą uczestnikami spotkań, wycieczek po okolicy, spacerów do instytucji użyteczności publicznej i ulicami miasta, będą reprezentować siebie podczas prezentacji projektu.

12. Ewaluacja projektu edukacyjnego

            Do ewaluacji projektu posłużą narzędzia badające wiedzę dzieci z zakresu znajomości Lwówka Śląskiego. Badaniem zostaną objęte dzieci szkolne, które uczestniczyły w realizacji projektu.

13. Uwagi

            Program można modyfikować lub uzupełniać o inne treści z zakresu wychowania patriotycznego i edukacji regionalnej (warunkiem jest sprawdzenie predyspozycji dzieci do podjęcia zadań proponowanych przez nauczycieli).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       9

REALIZACJA PROJEKTU

 

1. Realizacja:

ñ  nauczyciele i koordynatorzy projektu, uczniowie, rodzice.

2. Temat główny: „Lwówek Śląski – moja mała Ojczyzna” - „Löwenberg – meine kleine Heimat”

 

a.

Obszar edukacji

Temat zajęcia

- Nazywanie i rozpoznawanie swojego miejsca zamieszkania.

- Umiejętność czytania planu miasta.

- Podanie swojego miejsca zamieszkania po polsku i niemiecku.

 

„Moja miejscowość Lwówek Śląski” -

„Meine Stadt Löwenberg”

 

- Czytanie z dziećmi mapy Polski, mapy województwa i powiatu; wspólne odczytywanie położeń.

- Dzieci dowiadują się na jakiej ulicy są instytucje użyteczności publicznej w mieście (szkoła, poczta, policja, bank, straż pożarna, ośrodek zdrowia, urząd miasta, dworzec kolejowy, dworzec autobusowy). Nazywają te instytucje po niemiecku.

- Spacer ulicami miasta.

- Wycieczka do miejskiej oczyszczalni ścieków i  na miejskie wysypisko.

- Uczniowie wykonują prace będące podsumowaniem tematu w języku polskim i niemieckim: plakat, album, pocztówka (technika dowolna), prezentacja multimedialna.

 

 

           

 

 

                                                                       9

b.

 

Obszar edukacji

Temat zajęcia

- Poznanie historii swojej miejscowości.

- Poznanie najważniejszych obiektów architektonicznych, zabytków.

- Poznanie historii powstania i znaczenia herbu miasta.

 

„ Lwówek Śl.  Dawniej” –

 „Der historische Abriss”

 

- Uczniowie poznają historię miasta i historię herbu.

- Uczniowie poznają legendy o Lwówku Śl.

- Uczniowie rozpoznają zabytki miasta (baszty, ratusz, kościoły, mury obronne, fontanny).

- Spacer ulicami miasta.

- Zwiedzanie kościołów, baszty – muzeum, ratusza.

- Uczniowie wykonują prace będące podsumowaniem tematu; podpisy w językach polskim i niemieckim: plakat herbu miasta, makieta dowolnego zabytku, album o starym mieście (technika dowolna), prezentacja  multimedialna, wymyślona legenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       9         

c.

 

Obszar edukacji

Temat zajęcia

- Krajobraz Doliny Bobru.

- Atrakcje turystyczne w moim mieście.

„Przyroda i turystyka” –

„Natur und Tourismus”

 

- Uczniowie poznają florę i faunę Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

- Uczniowie poznają ciekawe miejsca krajoznawcze (Szwajcaria Lwówecka, złoża agatów, jaskinie).

- Spotkanie i wycieczka z przewodnikiem.

- Uczniowie wykonują prace w języku polskim i niemieckim: przewodnik turystyczny, plakat, album (technika dowolna), prezentacja multimedialna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       9

Zał. 1                          Kontrakt na wykonanie projektu edukacyjnego

Temat projektu  …………………………………………………………………………………

Data zawarcia kontraktu ………………………………………………………………………..

Kontrakt zawarto między nauczycielem ………………………………………………………..  a uczniami:                                                                           

1………………………………………………………

2………………………………………………………

3………………………………………………………

4………………………………………………………

5………………………………………………………

Przedmiotem badań będzie (cele projektu)……………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Na mocy niniejszego kontraktu:

  1. Uczniowie przyjmują temat projektu do wykonania.
  2. Uczniowie zobowiązują się do przedstawienia efektów pracy na poszczególnych etapach podczas zaplanowanych konsultacji z nauczycielem.
  3. Uczniowie zobowiązują się do przedstawienia pełnej dokumentacji dotyczącej wykonania projektu w terminie ustalonym z opiekunem.
  4. Uczniowie zobowiązują się do zaprezentowania projektu w Szkolnym Dniu Projektów.
  5. W przypadku niedotrzymania terminu przedstawienia efektów pracy uczeń otrzyma ustne upomnienie i możliwość uzupełnienia braków w terminie ustalonym przez nauczyciela.
  6. Nauczyciel prowadzący projekt zobowiązuje się do prowadzenia konsultacji z uczniami w określonych terminach oraz służenia pomocą w sytuacjach, gdy zespół wykonujący projekt tego potrzebuje.

Terminy konsultacji:

                              I konsultacja …………………………………..

                             II konsultacja……………………………………

                            III konsultacja……………………………………

Uczniowie wykonujący projekt                                                              Opiekun projektu

1………………………………………..                                                ……………………

2……………………………………….

3……………………………………….

4………………………………………..

5………………………………………..

 

Zał. 2                                     Karta projektu

 

  1. I.                   Podstawowe informacje - zespół uczniowski i wybrane tematy projektu

 

Temat projektu

 

Zespół uczniowski

1. imię i nazwisko ucznia

2. imię i nazwisko ucznia

3. imię i nazwisko ucznia

podpisy uczniów

(zobowiązanie do realizacji projektu)

Nauczyciel opiekun

imię i nazwisko nauczyciela

podpis nauczyciela

Problem

Problem, którego rozwiązaniem zajmuje się zespół uczniów np.: „Jak światło wpływa na rozwój roślin?” lub „Jak sprawić, aby nasza miejscowość była czystsza?”

 

 

II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji

 (tabele wypełniane na etapie planowania, z wyjątkiem informacji o wykonaniu, dopisywanej po zakończeniu zadania)

 

a) Główne cele

 

„Czego chcemy się dowiedzieć?” i/ lub

„Co chcemy osiągnąć?”

 

 

b) Planowanie etapów realizacji projektu

 

Główne zadania

Działania

Uczniowie odpowiedzialni

Terminy realizacji

Informacja
o wykonaniu

Jeśli projekt jest bardziej rozbudowany, warto dodać kolumnę głównych zadań

1. Działania pozwalające zrealizować projekt lub zadanie

Imiona
i nazwiska uczniów

Termin rozpoczęcia
i zakończenia

Informacje podsumowujące wykonanie działania
i zadania

2. Działania pozwalające zrealizować projekt lub zadanie

Imiona
i nazwiska uczniów

Termin rozpoczęcia
i zakończenia

Informacje podsumowujące wykonanie działania
i zadania

3. Działania pozwalające zrealizować projekt lub zadanie

Imiona
i nazwiska uczniów

Termin rozpoczęcia
i zakończenia

Informacje podsumowujące wykonanie działania
i zadania

Jw.

 

 

 

 

 

 

III. Konsultacje z nauczycielem

 

(tabela wypełniana sukcesywnie w czasie realizacji projektu)

 

Terminy

Temat

Uczestnicy konsultacji

Podpis nauczyciela

Kiedy sie odbyła ?

Czego dotyczyła konsultacja?

Imię i nazwisko nauczyciela udzielającego konsultacji oraz biorących w niej udział uczniów.

Podpis nauczyciela udzielającego konsultacji

Jw.

 

 

 

 

 

IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu

 

(tabela wypełniana po prezentacji)

 

Termin prezentacji

Kiedy odbyła się prezentacja?

Miejsce prezentacji

Np. szkoła, strona internetowa ogólnopolskiego programu, w którym uczniowie wzięli udział

Forma prezentacji

Np. prezentacja komputerowa, plakaty i krótkie ich ustne omówienie

Udział członków zespołu

Np. wskazanie, którzy uczniowie i w jaki sposób wzięli czynny udział w prezentacji

Odbiorcy

Np. uczniowie klasy, szkoły, rodzice, przedstawiciele samorządu, uczniowie innej szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. 3                            Karta zadania (lub działania) i ewaluacji

 

 

(Jeśli projekt jest rozbudowany to poza kartą projektu uczniowie mogą wypełniać także karty działań lub zadań)

 

Zadanie

Jedno z zadań lub działań, jakie planuje wykonać zespół, aby rozwiązać problem i zrealizować projekt.

 

 

a) Planowanie

 

(tabela wypełniana w trakcie wykonywania działania)

  

Działania

Uczniowie wykonujący działanie i ich role

Źródła informacji, materiały i zasoby

Sojusznicy

Termin wykonania

Zadanie rozpisane na szczegółowe działania.

Imiona i nazwiska uczniów, ze wskazaniem, co kto robi.

Z czego uczniowie będą korzystać?

Kto może pomóc?

Przewidywany termin rozpoczęcia
i zakończenia działania.

Jw.

 

 

 

 

 

 

 

b) Realizacja i samoocena

 

(tabela wypełniana po wykonaniu kolejnych zadań i działań)

 

Co i jak zrobiliśmy?

Które z zadań i działań udało się zespołowi zrealizować? Kto był w to zaangażowany (wykonawcy)? Z jakich źródeł informacji, materiałów i zasobów korzystali uczniowie? Jak przebiegała realizacja przeprowadzonych działań lub zadań? Kto im pomagał? Jakie efekty (produkty) powstały w wyniku podjętych działań?

Co stanowiło dla nas  trudność i jak ją pokonaliśmy?

Jakie trudności uczniowie napotkali i jak je rozwiązali? Których zadań i działań nie udało się zrealizować?

Czego się nauczyliśmy?

Uczniowie wskazują, czego się dowiedzieli lub nauczyli, jakie umiejętności zdobyli.

 

 

 

 

 

 

Zał. 4                            Organizacja i kalendarium pracy


Przejdź do góry