Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Rekrutacja 2017/2018 - klasy pierwsze

Rekrutacja 2017/2018  - klasy pierwsze

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59), Zarządzeniu Nr OR.0050.20.2017 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia10 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szk. 2017/18 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lwówek Śląski oraz Uchwale Nr XXXIII/293/2017 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim  z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski.

Opisane poniżej kryteria dotyczą kandydatów do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, jeżeli szkoła ta będzie dysponowała wolnymi miejscami.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się na wolne miejsca w szkole.
 2. Rekrutacją objęte są dzieci 7 letnie, czyli urodzone w  2010 roku.
 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
 4. Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ

 1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w klasach pierwszych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy i miasta Lwówek Śląski.
 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone
  w ustawie Prawo oświatowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 

 1. Kryteria wymienione w pkt. 2 mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu w klasach pierwszych szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria (Uchwała Nr XXXIII/293/2017 Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim  z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski):

a)      przyjęcie kandydata nie spowoduje utworzenia dodatkowego oddziału – 20 punktów.

b)      kandydat uczęszcza do oddziału przedszkolnego w tej samej szkole – 20 punktów.

c)      kandydat, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało realizację obowiązku szkolnego w tej samej placówce – 15 punktów.

d)     kandydat, którego rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko jako mieszkańcy gminy Lwówek Śląski, są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Lwówek Śląski –  10 punktów.

 1. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną określoną liczbę punktów, które się sumuje.
 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów od c) do d) są oświadczenia rodziców/rodzica (w przypadku samotnego wychowywania dziecka). W przypadku kryterium a) i b) jest potwierdzenie dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Lwówek Śląski mogą być przyjmowani, jeżeli dana szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – rok szkolny 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

 

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej wraz z załącznikami

 

od 20 kwietnia 2017r.

do 5 maja 2017r. do godz. 15:00

 

2

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego

 

od 04 maja 2017r.

do 12  maja 2017r.

 

3

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów do oddziału sportowego

 

15  maja 2017r.  o godz. 16:00

 

4

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawności fizycznej

 

od 16 maja 2017r. godz. 15:00

 

 

5

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

 

od 08 maja 2017r.

do 10  maja 2017r.

 

6

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

 

11 maja 2017r. o godz. 15:00

 

7

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 12 maja 2017r.

do 18  maja 2017r. do godz. 15:00

 

8

 

 

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

19 maja 2017r. o godz. 15:00

 

Postępowanie uzupełniające – rok szkolny 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

 

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej wraz z załącznikami

 

od 29 maja 2017r.

do 02 czerwca 2017r. do godz. 15:00

 

2

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego – IV klasy Szkoły Podstawowej Nr 2 we Lwówku Śląskim

 

od 29 maja 2017r.

do 02  czerwca 2017r. do godz. 15:00

 

3

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów do oddziału sportowego

 

05  czerwca 2017r.  o godz. 16:00

 

4

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawności fizycznej

 

od 06 czerwca 2017r. godz. 15:00

 

 

5

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

 

od 05 czerwca 2017r.

do 07 czerwca 2017r.

 

6

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

08 czerwca 2017r. o godz. 14:00

 

7

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 09 czerwca 2017r.

do 14  czerwca 2017r. do godz. 15:00

 

8

 

 

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

19 czerwca 2017r. o godz. 15:00

 

UWAGI KOŃCOWE

 1. Deklaracje o kontynuowaniu edukacji w klasie pierwszej oraz nowe wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

GaleriaPrzejdź do góry