Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Rekrutacja 2017/2018 - oddziały przedszkolne

 

Rekrutacja 2017/2018 - oddziały przedszkolne

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59), Zarządzeniu Nr OR.0050.20.2017 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia10 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szk. 2017/18 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lwówek Śląski oraz Uchwale Nr XXXIII/293/2017 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim  z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski.

Opisane poniżej kryteria dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do oddziału przedszkolnego(przedszkola) lub zmienić przedszkole. Kontynuacja edukacji przedszkolnej lub nauka w klasie pierwszej
w dotychczasowej szkole odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.
 2. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone
  w latach 2011 – 2014 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
 4. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub przedszkola można złożyć
  do nie więcej niż 3 wybranych jednostek. We wniosku, o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność.
 5.  Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy i miasta Lwówek Śląski.
 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone
  w ustawie Prawo oświatowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria wymienione w pkt. 2 mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu w oddziałach przedszkolnych nadal dysponujemy wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria (Uchwała Nr XXXIII/293/2017 Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim  z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski):

a)      Dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, uczą/uczy się w trybie dziennym, prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 20 punktów.

b)      Dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko jako mieszkańcy gminy Lwówek Śląski, są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Lwówek Śląski – 20 punktów.

c)      Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało
lub kontynuowało wychowanie przedszkolne w tej samej placówce – 10 punktów.

d)     Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 20 punktów.

 1. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną określoną liczbę punktów, które się sumuje.
 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów od a) do d) są oświadczenia rodziców/rodzica (w przypadku samotnego wychowywania dziecka). W przypadku kryterium d) dokumentem potwierdzającym jest orzeczenie sądu rodzinnego
  lub zaświadczenie wydane przez MGOPS w Lwówku Śląskim.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Lwówek Śląski mogą być przyjmowani, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE
PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW PIERWSZEGO
I DRUGIEGO ETAPU REKRUTACYJNEGO

 1. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie
   przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka wniosku(do pobrania w sekretariacie szkoły) wraz z załącznikami:
 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Dokument w oryginale potwierdzający niepełnosprawność kandydata
 • Oświadczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców, obojga rodziców, rodzeństwa
 • Dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą.

 

 1. Odpis lub wyciąg z dokumentu może sporządzić urząd, który wydał dokument w oryginale.
 2. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
 3. Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – rok szkolny 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami

 

od 25 kwietnia 2017r.

do 12 maja 2017r. do godz. 15:00

 

2

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

 

od 15 maja 2017r. do 17 maja 2017r.

 

3

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

18 maja 2017r. do godz. 10:00

 

4

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 18 maja 2017r.

do 19 maja 2017r. do godz. 15:00

 

5

 

 

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

22 maja 2017r. o godz. 15:00

 

6

 

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

7

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty 

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

8

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

9

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Postępowanie uzupełniające – rok szkolny 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

 

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami

 

od 19 czerwca 2017r.

do 22 czerwca 2017r. do godz. 15:00

 

2

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

 

od 23 czerwca 2017r.

do 27 czerwca 2017r.

 

3

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

28 czerwca 2017r. do godz. 10:00

 

4

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 28 czerwca 2017r.

do 29 czerwca 2017r. do godz. 15:00

 

5

 

 

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 30 czerwca 2017r. do godz. 15:00

 

6

 

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

7

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty 

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

8

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

9

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

UWAGI KOŃCOWE

 1. Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz nowe wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

GaleriaPrzejdź do góry