Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostaną umieszczone 31 sierpnia stronie www.sp2lwowek.szkolnastrona.pl w zakładce sekretariat (dokumenty), bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynkach szkoły i na obiektach należących do placówki. 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Proszę codziennie sprawdzać informacje w e-dzienniku . Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad.

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Beata Bednarska

 


ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

    I.        Przyprowadzanie dziecka do szkoły. Przebywanie dziecka/rodzica na terenie szkoły.

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Rodzice do oddziału przedszkolnego/szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
 3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
 7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
 8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)   1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)   dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)   dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)   opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1.  W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 2. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek przez uczniów, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne, wówczas sam wyposaża swoje dziecko w środki ochrony.
 3. Rodzice odprowadzający dzieci i młodzież, przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku  (strefa oznaczona) dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku  przy wejściu  do placówki.
 4. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
 5. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać
 6. Rodzice nie przebywają na terenie placówki (wyznaczony obszar) dłużej niż istnieje potrzeba.
 7. Uczniowie klas I-III samodzielnie rozbierają się w szatni, pomoc zapewnia wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły. Dzieciom młodszym (oddziały przedszkolne) pomaga wychowawca lub osoba (pomoc wychowawcy). Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 8. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

 II.        Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego lub posiadać założone na dłonie rękawiczki.
 2. Rodzic odbierający dziecko z oddziału przedszkolnego w budynku B, po użyciu dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych, oczekuje na przybycie pracownika. Zgłasza temu gotowość odbioru dziecka. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem budynku myje ręce.
 3. Rodzic odbierający dziecko klas I-III w budynku C, zgłasza w okienku dyżurki pracownikowi obsługi chęć odbioru dziecka. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem budynku myje ręce.
 4. Rodzic odbierający dziecko klas IV-VIII w budynku A, zgłasza na dyżurce szkolnej pracownikowi obsługi chęć odbioru dziecka. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem budynku myje ręce lub dezynfekuje ręce płynem.
 5. Strefa wejścia rodziców/opiekunów prawnych będzie oznaczona taśmą na podłodze. Informacja o przestrzeni dla rodziców będzie się znajdowała również przy głównych wejściach do budynków.
 6. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
 7. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt telefoniczny z nauczycielem lub za pośrednictwem e-dziennika.
 8. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do wyjścia głownego w celu opuszczenia szkoly. Przed opuszczeniem budynku myje ręce lub dezynfekuje płynem.

III.        Podstawy prawne organizacji pracy szkoły od 1 września 2020 r. w reżimie sanitarnym i obowiązki dyrektora. Są to:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) -art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5;
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) - § 18;
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.);
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1992 r. – Karta Nauczyciela – art. 6 i 7 (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215);
 7. Wytyczne MEN, GIS i MZ z dnia 5 sierpnia 2020 r. do organizacji nauki od 1 września 2020 r;
 8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) – art. 207
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389) - zamiast rozporządzenia MEN z 11 marca 2020 r.
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2020 r. poz. 1385)

GaleriaPrzejdź do góry